Rehab Trainer

Muskel- og skjelettlidelser plager flest og koster mest. Bevegelse og trening er samtidig en av de aller mest potente tiltakene for å redusere smerte og gjenvinne ønsket funksjon. Vil du være en av de som forstår og håndterer disse utfordringene aller best?

Fra449,- /mnd

Ordinær pris 20 900,-
* Gebyr/renter kan komme i tillegg. Les mer
Rehab Trainer

Om Rehab Trainer

Moderne smertevitenskap har tydeliggjort at smerte og redusert funksjon dreier seg om mye mer enn svake og stramme muskler eller stive og slitte ledd. Denne utdannelsen kommer til å fundamentalt endre forståelsen og tilnærmingen du har til bevegelse, skader og smerter!

Ønsker du å forstå hva smerte er?

Ønsker du å forstå  mekanismene for hvordan skader oppstår?

Ønsker du å forstå hvordan benytte prinsipper for trening som terapi?

En av årsakene til hvorfor muskel- og skjelettlidelser plager flest og koster mest er at opplevelsen av smerte er noe av det mest komplekse fenomenet man kjenner til. I løpet av denne utdannelsen får du mulighet til å lære hvordan du kan navigere trygt gjennom de mange utfordringene som smerte og tapt funksjon fører med seg. Dette forutsetter imidlertid en grunnleggende ydmykhet ovenfor personen man ønsker å hjelpe og ikke minst overfor muskel- og skjelettlidelsers sammensatte og komplekse årsaksforhold.

Utdannelsen vil utfordre mange av de eksisterende mytene forbundet med årsak og tilnærming til muskel- og skjelettlidelser, men vil samtidig ivareta den kunnskapen du allerede har og integrere den med en moderne forståelse for smerte og bevegelse. Moderne smertevitenskap og en nevrobiologisk tilnærming til rehabiliteringsstrategier og skadeforebygging er en gjennomgående rød tråd i utdanningen.

OMFANG:

3 timer videoleksjoner
150 sider materiale i tillegg til utvalgte studier
66 timer undervisning
Powerpoint presentasjoner

FAGLIGE KRAV:

- Personlig Trener eller relevant Terapeut utdanning. Hvis du ikke er utdannet hos oss kan gyldig dokumentasjon sendes til info@afpt.no.

I løpet av utdannelsen vil du tilegne deg relevant kunnskap om smerte, skademekanismer og få en grunnleggende forståelse for de vanligste muskel- og skjelettdiagnosene. Du vil lære deg prinsipper for å kunne vurdere hvilke faktorer som har betydning for rehabiliteringsprosessen og prognosen. Ikke minst vil du lære hvordan du kan tilpasse enhver øvelse til ethvert individ og til hvilken som helst situasjon. Du vil få en grundig forståelse av hva som ligger i begrepene prehabilitering og rehabilitering, samt hvilke prinsipper og faktorer som har betydning for smerte, bevegelseskvalitet og god helse. Dette vil gjøre deg i stand til å veilede både mosjonister og toppidrettsutøvere gjennom akutte og kroniske plager, samt holde en overordnet strategi for rehabiliteringen. Utdannelsen vil styrke din rolle som Personlige Trener, som ressursperson på treningssenteret og ikke minst overfor andre aktører allerede involvert i behandling av muskel- og skjelettlidelser.

I utdannelsen ønsker man å introdusere deltagerne til en evidensbasert tilnærming til muskel og skjelettplager. Kurset ønsker å skape ydmykhet ovenfor kompleksiteten til smerter, og oppfordrer til samarbeid med autorisert helsepersonell og til å henvise til helsevesenet om det er uklart om kunden bør trene med sine plager.
Kurset oppfordrer til samarbeid med helseprofesjonene som arbeider med muskel og skjelettplager, med fokus på den personlige trenerens rolle som en bro mellom passiv behandling i klinikk og selvdrevne aktivitetsvaner kunden selv utfører. Det er god evidens for at treningsintervensjoner er et godt alternativ for en rekke tilstander i muskel- og skjelettapparatet.

Innhold i utdannelsen

 • Eksisterende utfordringer med tilnærmingen til muskel- og skjelettlidelser
 • Den biopsykososiale modellen for helse
 • Grunnleggende moderne smertevitenskap
 • Forskjeller ved akutt og kronisk smerte
 • Nevrobiologiske betraktninger for læringsmekanismer, bevegelse, teknikk, prestasjon, skademekanismer og smertemekanismer
 • Biomekaniske og viskoelastiske betraktninger for prestasjon, bevegelighet, skademekanismer og smertemekanismer
 • De vanligste muskel- og skjelettdiagnosene for rygg, nakke, skulder, albue, hånd, hofte, kne, legg og fot
 • Prehabilitering, adaptabilitet, variabilitet
 • Anamnese og bruk av bodychart som grunnlag for screening
 • Funksjonell screening av overekstremitet, underekstremitet og rygg
 • Prinsipper for rehabilitering basert på et moderne smertevitenskapelig og nevrobiologisk perspektiv
 • De ulike fasene av et rehabiliteringsforløp
 • Betraktninger om ulike strategier og utfordringer ved rehabilitering

Fremmøte og deltagelse

Det kreves 80 % deltagelse ved obligatoriske samlinger/undervisning. Fremmøtet blir registrert med fremmøtelister. Ved mer enn 20 % fravær vil du miste rett til å avlegge eksamen. Du har selv ansvar for å melde om fremmøte. Vi referere til studiekontrakten angående betingelser.

Krav for godkjennelse

For godkjent utdannelse kreves det 80% deltagelse på samlinger, samt beståtte arbeids krav og eksamen. I tillegg må alle studieavgifter være betalt i sin helhet eller i henhold til betalingsplan. Utdannelsen avsluttes med en praktisk case-eksamen siste dag og en hjemmebasert multiple choice eksamen som skal være gjennomført og bestått senest 3 uker etter avsluttet utdannelse. Kravene til bestått er 80% på begge arbeidskrav.

Studieavgift

Alle studieavgifter skal være betalt i sin helhet før eksamen kan avlegges. Ved manglende betalt studieavgift fører det automatisk til at du mister retten til å avlegge eksamen. Unntaket er dersom du som student har gjort betalingsavtale med AFPT eller finansieringspartner.

De til enhver tid gjeldende studieavgifter fremgår av våre sider.

Studieavgiften inkluderer alle forelesninger og alt studiemateriell, samt ett(1) forsøk på praktisk og teoretisk eksamen.

Betalingsløsninger

AFPT har fleksible betalingsløsninger og tilbyr avbetaling. Hele studiet skal generelt betales i løpet av maksimalt 6 måneder etter studiets eller studentens oppstart dersom ikke egen avtale eller finansiering gjøres.
Betalingsinformasjon finnes beskrevet i AFPT sin studiekontrakt.

 TIL STUDIEKONTRAKT HER

I tillegg finnes 12, 24 eller 36 måneder nedbetaling via SVEA Finans.

Det tilkommer 45 NOK i administrasjonsgebyr for hver faktura som sendes fra AFPT.

Etter endt studie skal kandidaten ha tilegnet seg følgende kompetanse:

Kunnskaper

 • Kunne redgjøre for de eksisterende utfordringer med den nåværende tilnærmingen til muskel- og skjelettlidelser
 • Ha forståelse for den biopsykososiale modellen for helse
 • Ha grunnleggende kunnskap om moderne smertevitenskap
 • Kunne redgjøre for forskjeller ved akutt og kronisk smerte
 • Kunne gi gode betraktninger om læringsmekanismer, bevegelse, teknikk, prestasjon, skademekanismer og smertemekanismer.
 • Forstå biomekaniske og viskoelastiske faktorer som ligger til grunn for prestasjon, bevegelighet, skademekanismer og smertemekanismer
 • Kunne forstå bakgrunn og årsaksammenhenger bak de vanligste muskel- og skjelettdiagnosene for rygg, nakke, skulder, albue, hånd, hofte, kne, legg og fot
 • Kunne redgjøre og forstå nyansene rundt begrepene prehabilitering, adaptabilitet og variabilitet
 • Kunne forstå tegn og karakteristikker på kundens plager som bør videresendes til lege eller relevant helsepersonell
 • Kunne redgjøre for prinsipper for rehabilitering basert på et moderne smertevitenskapelig og nevrobiologisk perspektiv
 • Forstå de ulike fasene av et rehabiliteringsforløp, og hvordan dette kan tilpasses ulike individer og tilstander

Ferdigheter

 • Kunne ta en anamnese og bruke et bodychart som grunnlag for møtet med kunden
 • Kunne utføre funksjonell screening av overekstremitet, underekstremitet og rygg
 • Kunne gjøre en enkel smertekategorisering av smertetype
 • Kunne sette opp rehabiliteringsplaner for enkle mekanisk nosiceptive plager
 • Kunne samarbeide med helsepersonell for å gi kunder en god overgang til treningaktivitet etter behandlingsforløp.
 • Kunne lære bort rehabiliteringsøvelser tilpasset individet
 • Forså grunnleggende prinsipper bak load management, og kunne tilpasse kundens trening og aktivitetsmønster for å oppnå ønsket totalbelastning

Generell kompetanse

 • Være ydmyk ovenfor fagfeltet, og forstå at smerter og rehabilitering er komplekst

 

Litteraturliste

Hoveddelen av litteraturen vil bestå av vitenskapelige oversikts- og originalartikler som er utvalgt av emneansvarlig. Artiklene er open access og kan nedlastes via internett.
Artiklene vil kunne variere fra år til år.
Studentene vil også ha tilgang til AFPT sitt eget fagmateriale unikt for Rehab trainer

 

Studiesteder

Bergen
Skedsmokorset
Stavanger
Trondheim

Moduler

Rehab Trainer består av følgende moduler

Teoretisk undervisning

Den teoretiske undervisningen skal gi deg grunnlaget for en evidensbasert tilnærming til rehabilitering.

Kursinnhold 

 • Eksisterende utfordringer med tilnærmingen til muskel- og skjelettlidelser
 • Den biopsykososiale modellen for helse
 • Grunnleggende moderne smertevitenskap
 • Forskjeller ved akutt og kronisk smerte
 • Nevrobiologiske betraktninger for læringsmekanismer, bevegelse, teknikk, prestasjon, skademekanismer og smertemekanismer
 • Biomekaniske og viskoelastiske betraktninger for prestasjon, bevegelighet, skademekanismer og smertemekanismer
 • De vanligste muskel- og skjelettdiagnosene for rygg, nakke, skulder, albue, hånd, hofte, kne, legg og fot
 • Prehabilitering, adaptabilitet, variabilitet
 • Anamnese og bruk av bodychart som grunnlag for screening
 • Funksjonell screening av overekstremitet, underekstremitet og rygg
 • Prinsipper for rehabilitering basert på et moderne smertevitenskapelig og nevrobiologisk perspektiv
 • De ulike fasene av et rehabiliteringsforløp
 • Betraktninger om ulike strategier og utfordringer ved rehabilitering

Det veksles mellom teoretiske og praktisk undervsining gjennom studiet.

Praktisk undervisning

Den praktiske undervisningen gjennomgår praktiske metoder og teknikker som benyttes i rehablitering og gjennomgang av beste mulige tilpasning til din kunde. Den praktiske undervsiningen skal gi grunnlaget for at den teoretiske kunnskapen kan utøves i praksis og sikre studentene evne til å utføre tilpasninger basert på kundens behov.

Teoretisk eksamen

Den teoretiske eksamen er en flervalgseksamen med 30 spørsmål og en tidsbegrensing på 60 minutter.Eksamen krever 80% korrekt for bestått og eksamensresultatene formidles umiddelbart.

Du har totalt tre (3) forsøk pr eksamen innen to (2) år. Avgiften for en ny eksamen er 1500NOK.

Praktisk eksamen

Praktisk eksamen er basert en caseoppgave som studenten får 15 minutter til å forberede seg . Alle hjelpemidler er tillatt i disse 15 minuttene. I den praktiske eksamineringen settes studentene opp i par. Studenten som ikke eksamineres opptrer som kunde under instruksjon av tester og øvelser.

Etter forberedelsestiden eksamineres studenten i 30 minutter og studenten vurderes følgende områder:

 • Tanker rundt symptomhistorie
 • Tanker om hva som kan si noe om prognose
 • Aktuelle tester for kunden
 • Smart bruk av test-retest om relevant
 • Tanker rundt plan for rehabilitering
 • Egendemonstrasjon av øvelsen sammen med forklaring ovenfor kunde
 • Instruksjon til kunde, aktuelle korreksjoner, hva ser man etter?
 • Alternative tiltak ved smerteprovokasjon

Praktisk eksamen vurderes til bestått/ikke bestått. Det kreves 80% godkjent for å bestått. Resultatet formidles umiddelbart etter avlagt eksamen.

Du har totalt tre (3) forsøk pr eksamen innen to (2) år. Avgiften for en ny eksamen er 1500NOK.

Multiple choice eksamen

Forelesere

En kombinasjon av lærere og forelesere i særklasse

Vi har samlet det mest komplette lærerteamet AFPT noen sinne har hatt. Lærerstaben inkluderer fysioterapeuter, manuellterapeuter, personlige trenere, naprapater, osteopater, ernæringsfysiologer, styrkeløftere og vektløftere, massører og coacher. Kombinert med praktisk faglig erfaring fra daglig virke, forfatter- og utdannelseserfaring, formidlingsevne og engasjement, mener vi at våre lærere representerer den ypperste utdanningsspesialiserte fagkombinasjonen på våre fagområder.

Nyttig info

Betaling

AFPT har fleksible betalingsløsninger og tilbyr avbetaling. Hele studiet skal generelt betales i løpet av maksimalt 6 måneder etter studiets eller studentens oppstart foruten om egen avtale eller finanisering gjøres.

Betalingsinformasjon finnes beskrevet i AFPT sin studiekontrakt. I tillegg finnes opptil 36 måneder nedbetaling via SVEA Finans.

Kurssted

Kurssted i våre byer formidles på e-post tre uker før kursstart.

Mer informasjon får du ved å ringe vårt kontor på (+47) 955 55 938 eller sende en e-post til info@afpt.no.

Påmelding

For å melde deg på kurset trykker du på en av «Meld deg på»-knappene du finner på denne siden. Da vil du få opp en liste over tilgjengelige datoer og studiesteder. Velg det som passer for deg, trykk på «Meld deg på» og følg instruksjonene under på neste side.

Hold deg oppdatert på nyheter

Vi sender ut nyhetsbrev regelmessig med gode tilbud, fagartikler, tips, oppstartsdatoer og annen informasjon om våre studier.

* Ved å gi oss dine kontaktopplysninger samtykker du til vår personvernpolicy.